Όροι Χρήσης

Η χρήση του δικτυακού τόπου «www.kyriazistudios.com» (εφεξής Δικτυακός Τόπος), συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Ο χρήστης καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους. Χρησιμοποιώντας καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Δικτυακό Τόπο www.kyriazistudios.com αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι και αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τους δημιουργούς του www.kyriazistudios.com, ισχύοντες ωσάν να τους έχετε υπογράψει εγγράφως. Το www.kyriazistudios.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ενημερώνοντας τα μέλη του σχετικά πριν ισχύσουν οι αλλαγές. Η χρήση εκ μέρους σας του www.kyriazistudios.com σε χρόνο επόμενο της ειδοποίησης περί αλλαγή των όρων χρήσης σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων όρων χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.kyriazistudios.com είναι διαθέσιμο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου www.kyriazistudios.com πρέπει να εγγραφείτε στην σχετική φόρμα. Για την εγγραφή σας στο www.kyriazistudios.com πρέπει να χρησιμοποιήσετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας. Η εγγραφή στο www.kyriazistudios.com είναι δωρεάν. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες του www.kyriazistudios.com
Προς αποφυγήν οποιασδήποτε σύγχυσης των χρηστών του δικτυακού τόπου, το www.kyriazistudios.com απαγορεύει την επιλογή και χρήση ονόματος χρήστη (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο χρήστη με υπηρεσίες του ή με κάποιον διαχειριστή του www.kyriazistudios.com. Ως παραδείγματα τέτοιων ονομάτων ενδεικτικά αναφέρονται τα username: administrator1, webmaster_ κ.τ.λ.
Το www.kyriazistudios.com διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Όλοι οι χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account) εφόσον έχουν εγγραφεί. Οι χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το www.kyriazistudios.com, αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας.
Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους, την διαφύλαξη των κωδικών τους (password) τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). To www.kyriazistudios.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να τηρήσουν την παρούσα ρήτρα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο δικτυακός τόπος καθώς και το περιεχόμενο αυτού ανήκουν στα φυσικά πρόσωπα/δημιουργούς του και αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και δύνανται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατά τους νόμους άλλων χωρών.
Οι δημιουργοί του www.kyriazistudios.com διατηρούν τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, ήχων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου), με εξαίρεση το υλικό που τυχόν προστίθεται από τους ίδιους τους χρήστες. Τρίτοι ενδέχεται να έχουν αποκλειστικά ή μη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε μέρος του περιεχομένου του www.kyriazistudios.com. Με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συμφωνείτε πως δεν πρόκειται -κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος της διάρκειας της συμφωνίας αυτής- να προσφύγετε, παραβιάσετε ή να αμφισβητήσετε την κυριότητα των δικαιωμάτων αυτών. Επιπλέον, το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο www.kyriazistudios.com, η διάρθρωση και κατηγοριοποίησή του μπορεί να συνιστά βάση δεδομένων με την έννοια του Ν.2121/1993 και προστατεύεται δυνάμει του νόμου αυτού.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσίευση, αναδημοσίευση, επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, μεταβίβαση, προβολή, αναπαραγωγή, δημιουργία παραγώγων έργων, αγορά, ενοικίαση, πώληση, μέρους ή όλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.kyriazistudios.com, συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου που προστίθεται από τους χρήστες. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.
Το kyriazistudios.com σας παρέχει την μη αποκλειστική άδεια για προσωπική και μη εμπορική χρήση των υπηρεσιών του, πρόσβαση στις υπηρεσίες, προσωρινή αντιγραφή, εκτύπωση, μετάδοση και προσωρινή φύλαξη των περιεχομένων των υπηρεσιών του με την επιφύλαξη ότι το kyriazistudios.com και τυχόν τρίτοι δικαιούχοι διατηρούν καθ όλο τον χρόνο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλες οι άλλες χρήσεις του περιεχομένου των υπηρεσιών, όλου ή μέρους αυτών, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς, της αναπαραγωγής, μόνιμης φύλαξης, αναμετάδοσης, διανομής ή συμπερίληψης σε άλλα μέσα ή ιστοσελίδες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση τoυ kyriazistudios.com απαγορεύεται αυστηρά.
Με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχεστε το γεγονός ότι αστικές ή ποινικές ευθύνες μπορεί να σας αποδοθούν σε περιπτώσεις καταπάτησης των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες, τα λογισμικά συστήματα, τις βάσεις δεδομένων και το περιεχομένο του δικτυακού τόπου. Αναλαμβάνετε να αποζημιώσετε πλήρως τους δημιουργούς και ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου για οποιεσδήποτε ζημίες, έξοδα ή καταστροφές που μπορεί να υποστεί σαν αποτέλεσμα καταπάτησης των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων ή και του ίδιου του kyriazistudios.com

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο kyriazistudios.com αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα του kyriazistudios.com και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το kyriazistudios.com δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την έννοια του Ν.2472/1997, καθώς ο χρήστης σε κανένα σημείο της διάδρασης του με τον δικτυακό τόπο δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει προσωπικά δεδομένα, ικανά να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του. Τυχόν προσωπικά στοιχεία χρηστών που αποστέλλονται αυτοβούλως και οικειοθελώς από τους χρήστες (π.χ. για επώνυμη δημοσίευση), δημοσιεύονται κατΆεντολή του χρήστη και δεν αποθηκεύονται χωριστά στους εξυπηρετητές του kyriazistudios.com ως διαρθρωμένο σύνολο που να τα καθιστά προσιτά με συγκεκριμένα κριτήρια.
Πληρωμή σε τραπεζικό Λογαριασμό
Μπορείτε να κάνετε κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς τραπεζών απο την ίδια τράπεζα ή απο διαφορετική.
Η κατάθεση απο την ίδια τράπεζα φαίνεται την ίδια ημέρα ενώ από διαφορετική θα φανεί σε 2 ημέρες.
Μόλις η πληρωμή σας γίνει ορατή στο σύστημά μας θα σας αποστείλουμε ένα email επιβεβαίωσης μαζί με ένα link για την υπηρεσία που αγοράσατε.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ειδοποιήστε μας τηλεφωνικά στο 2106835313.

Δικαιούχος λογαριασμών
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

EUROBANK
00260268450101311259
GR3702602680000450101311259
Δικαιούχος Λογαριασμού: Ευάγγελος Κυριαζής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το kyriazistudios.com δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθΆ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση προς οιονδήποτε τρίτο της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν:
• Έχει την προηγούμενη συγκατάθεση του αποστολέα για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που τον αφορούν.
• Πρόκειται για παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το kyriazistudios.com (τα οποία δεσμεύονται σε κάθε περίπτωση από αντίστοιχους όρους απορρήτου και προστασίας των στοιχείων αυτών) προς το kyriazistudios.com ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και μόνο στο βαθμό που η επεξεργασία επιτελεί τους σκοπούς αυτούς.
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ακόμη το kyriazistudios.com δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Δικαιούται ωστόσο να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με την λειτουργία ή τις υπηρεσίες του kyriazistudios.com, εκτός αν αντιτεθείτε ρητώς σε αυτό, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

COOKIES

Το kyriazistudios.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του kyriazistudios.com, είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το kyriazistudios.com μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ("links") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς.
Το περιεχόμενο που ευρίσκεται υπό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τυχόν υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται στο kyriazistudios.com υπάγεται στους όρους χρήσης του οικείου κάθε φορά δικτυακού τόπου και ο επισκέπτης πρέπει πριν την χρήση του να τους συμβουλεύεται. kyriazistudios.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων δικτυακών τόπων, όμως επισημαίνει στους επισκέπτες του την ύπαρξη τέτοιων δικαιωμάτων και την αναγκαιότητα ενημέρωσής τους πριν την οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει.
Σε καμία περίπτωση το kyriazistudios.com δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια του περιεχομένου των συνδέσμων που περιλαμβάνει, ούτε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν προσωρινά ή διαρκώς. Το kyriazistudios.com διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση ή εξήγηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου οποιαδήποτε στιγμή.
Κάποιες από τις ιστοσελίδες στις οποίες οδηγούν οι υπερσύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στο kyriazistudios.com ενδέχεται να προϋποθέτουν συνδρομή ή εγγραφή των χρηστών στις υπηρεσίες τους. Τυχόν μνεία τους στο kyriazistudios.com δεν θεωρείται ως πρόταση ή παραίνεση για εγγραφή ή πληρωμή συνδρομής προς τρίτους δικτυακούς τόπους.
Προβαίνοντας σε χρήση του kyriazistudios.com κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το kyriazistudios.com σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν. Επίσης το kyriazistudios.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το kyriazistudios.com δεν επιθυμεί την προσβολή κανενός μέσα από τις σελίδες του. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την παράγραφο. Η μη συμμόρφωσή σας στους συγκεκριμένους όρους μπορεί να προκαλέσει διαγραφή του λογαριασμού σας και περαιτέρω νομικές ενέργειες.
Αποδέχεστε ότι παρόλο που το kyriazistudios.com σας παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ήχοι κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το προσθέτει.
Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο του υλικού που δημοσιεύει και υποχρεούται να δέχεται την άμεση διαγραφή του, εάν έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Οι κανόνες δεοντολογίας ισχύουν και για το περιεχόμενο της επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων (mail). Το kyriazistudios.com δεν έχει νομική υποχρεώση να ελέγχει την προσωπική επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, ούτε είναι εφικτός ο πλήρης και διαρκής έλεγχος. Παρόλα αυτά το kyriazistudios.com διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί το υλικό κάθε μορφής επικοινωνίας μέσα στον Δικτυακό Τόπο και να αφαιρεί περιεχόμενο χωρίς καμία ειδοποίηση ή εξήγηση κατά την απόλυτη βούληση των διαχειριστών του. Σας συνιστούμε αυστηρά να εκφράζεστε με ακρίβεια και μετριοπάθεια. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να θίγετε την τιμή, αξιοπρέπεια ή προσωπικότητα οποιουδήποτε προσώπου..
Σε περίπτωση που το kyriazistudios.com ειδοποιηθεί επωνύμως για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη χρήση του δικτυακού του τόπου ή πρόσθεση σε αυτόν παρανόμου περιεχομένου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος μόνιμα ή προσωρινά.
Ο χρήστης του kyriazistudios.com ευθύνεται απέναντι στο kyriazistudios.com και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του kyriazistudios.com με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του kyriazistudios.com για:
• Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
• Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
• Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
• Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
• Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
• Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.

Το kyriazistudios.com διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω λόγους να αφαιρεί περιεχόμενο και να διαγράφει χρήστες ακόμη και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση. Το kyriazistudios.com μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση χρηστών στον ιστοχώρο του, εάν διαπιστώνεται επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων.
Επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων υπάρχει όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους ή/και τους όρους χρήσης περισσότερες από δύο φορές ή/και έχει έχει αφαιρεθεί περιεχόμενό του για τους ανωτέρω λόγους περισσότερες από δύο φορές.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το kyriazistudios.com μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη του οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Από την άλλη πλευρά και ο χρήστης δύναται να τροποποιεί τα στοιχεία που έχει δηλώσει στο προφίλ του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο χρήστης επισκέπτεται τις σελίδες του παρόντος Δικτυακού Τόπου με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.
Το kyriazistudios.com δεν εγγυάται την ακρίβεια, εγκυρότητα ή ορθότητα των πληροφοριών με οποιαδήποτε μορφή και αν παρέχονται, π.χ. εικόνες, κείμενα, γραφικά, αποτελέσματα ερευνών, επιστημονικά άρθρα κ.τ.λ.) που περιλαμβάνονται σε αυτό.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, τοkyriazistudios.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του kyriazistudios.com, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα, καταλληλότητα και ορθότητα του περιεχομένου των τυχόν υπερσυνδέσμων, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν εμφανίζονται, ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους/εταιρείες που το παρέχουν.

Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του kyriazistudios.com διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως αυτός συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30-08-2013)

ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του kyriazistudios.com παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό και χρήση.
Το kyriazistudios.com δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται.
Επίσης το kyriazistudios.com δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Ο χρήστης δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι του kyriazistudios.com για οποιαδήποτε διακοπή ή παύση της λειτουργίας του ή των υπηρεσιών του. Σε καμία περίπτωση το kyriazistudios.com, οι εργαζόμενοί του ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του kyriazistudios.com

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης αποδέχεστε την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του kyriazistudios.com και του χρήστη υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του kyriazistudios.com και οποιουδήποτε χρήστη, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του kyriazistudios.com